Słownik
Słownik

Słownik

Hasło Definicja
ADR (z franc. Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Rout) – międzynarodowa konwencja regulująca zasady przewozu drogowego ładunków niebezpiecznych, zwyczajowo według tych zasad określany jest ładunek niebezpieczny w transporcie drogowym.
Akredytywa forma bezgotówkowych rozliczeń między firmami. Stosowana przy rozliczeniach transakcji handlowych krajowych i zagranicznych, najczęściej przy dużych transakcjach lub kiedy sprzedający i kupujący nie mieli jeszcze okazji sprawdzić swojej wiarygodności. Kupujący zabezpiecza w banku odpowiednią sumę, która to po spełnieniu określonych wcześniej warunków zostaje przekazana sprzedającemu po wywiązaniu się z jego zobowiązań.
ATA / Karnet ATA to dokument stosowany przy odprawie czasowej towarów, umożliwiający dokonanie czasowego przywozu lub wywozu towarów.
CBM (z ang. Cubic Meter / cbm) - metr sześcienny
CFR (z ang. Cost and Freight) – pokrycie przez sprzedawcę kosztów transportu do portu docelowego, bez kosztów ubezpieczenia
CFS (z ang. Container Freight Station) punkt konsolidacyjny dla towarów drobnicowych
CIF (z ang. Cost, Insurance & Freight) – pokrycie przez sprzedawcę kosztów transportu do portu docelowego, jak również kosztów ubezpieczenia
COD (z ang. Cash On Delivery) – płatność gotówką przy odbiorze towaru
CPT (z ang. Carriage Paid To) – przewoźne opłacone do …
D/N (Debit Nota) – nota obciążeniowa
D/O (Delivery Order) – dokument pozwalający na wydanie ładunku w porcie
DGD deklaracja załadowcy określająca specyfikę towaru niebezpiecznego zwykle dostarczana spedytorowi z MSDS (kartą charakterystyki produktu)
EDI przesyłanie handlowych komunikatów elektronicznych (odpowiedników dotychczasowych dokumentów papierowych) tworzonych według powszechnie obowiązującego standardu
EUR 1 świadectwo przewozowe dla towarów wywożonych z Unii Europejskich do krajów trzecich, objętych obniżonymi stawkami celnymi
EXW (z ang. Ex Works) - z zakładu
FCL (z ang. Full Container Load) transport całokontenerowy
FEU (z ang. Forty foot container equivalency) – jednostka równoważna dla kontenera 40-stopowego
FILO (z ang. Free In/Liner Out. Seafreight) – oznaczenie w umowie czarteru, że stawka frachtowa obejmuje koszty wyładunku
FIO (z ang. Free In/Out.) – zwolniony z portu i do portu
Gestia Transportowa prawo jednej ze stron kontraktu do organizacji zasad związanych z transportem towaru, np. w zakresie podziału kosztów, obowiązków pomiędzy stronami
Hub port bazowy dla kontenerów w relacjach transoceanicznych. To port, do którego przypływają duże transoceaniczne statki, by stamtąd (już na mniejszych jednostkach) rozwozić ładunki do portów docelowych
IMDG (z ang. International Maritime Dangerous Goods) – międzynarodowy kod dla towarów niebezpiecznych
IMO (z ang. International Maritime Organization) - Międzynarodowa Organizacja Morza (dawniej IMCO) zajmująca się bezpieczeństwem żeglugi, obrotu morskiego i ochroną środowiska morskiego.
Incoterms międzynarodowe, ustalone przez Międzynarodową Organizację Handlu z siedzibą w Paryżu, terminy związane z odpowiedzialnością oraz podziałem kosztów związanych z transportem towarów pomiędzy załadowcą a odbiorcą towaru
ISF (z ang. Importer Security Filing) - inaczej zasada 10 + 2 – obowiązek przekazania informacji na temat bezpieczeństwa towaru dla środowiska, konieczny do przekazania na 24 godziny przed załadunkiem na statek
Kongestia utrudnienie związane ze zbyt dużą liczbą ładunków w porcie
Konosament to morski list przewozowy, świadectwo potwierdzające odbiór danego ładunku na statek i zobowiązanie przewoźnika do dostarczenia go do portu docelowego.
Konsolidacja grupowanie mniejszych ładunków w większe dla celów transportowych (minimalizacja kosztów poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania środków transportu)
LCL (z ang. Less than Container Load) drobnicowe przewozy kontenerowe
List gwarancyjny pisemne zobowiązanie do pokrycia wszelkich strat, szkód i kosztów przewoźnikowi spowodowane rezygnacja z poszczególnych warunków umowy przewozowej
MRN numer ewidencyjny operacji tranzytowej zwyczajowo dokument potwierdzający procedurę wywozu
MSDS (z ang. Material Safety Data Sheet) –czyli Karta charakterystyki produktu niebezpiecznego , określa jego grupę oraz klasę
Należność za pobyt wagonów w dyspozycji klienta zobowiązanie powstałe z tytułu oddania wagonu Klientowi na czas załadunku towarów, (godziny x ilość wagonów x stawka)
Należność za przewoźne zobowiązanie do zapłaty z tytułu przewiezienia towarów
NHM zharmonizowany spis towarów
Odległości towarowe/transportowe odległość pomiędzy stacją nadania a stacją przeznaczenia
Odprawa celna ostateczna dopuszczenie towaru do obrotu po uiszczeniu opłat celno - podatkowych
Odprawa celna przekazowa (odroczona) odprawa, której zadanie zostaje przekazane innemu urzędowi celnemu, najczęściej urzędowi najbliżej położonemu względem miejsca przeznaczenia towaru
OOG (z ang. out of gauge) – oznaczenie ładunku ponadgabarytowego
Przewoźne opłata naliczona za przewiezienie towaru
Przewoźnik przedsiębiorstwo zobowiązujące się do przewozu osób lub rzeczy za wynagrodzeniem
Reach Stacker wózek widłowy wykorzystywany do przewozu kontenerów
RID (z fr. Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses) – regulamin dotyczący międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
SAD (z ang. Single Administrative Document) – wymagany w Unii Europejskiej dokument zgłoszenia towaru do odprawy celnej
Shipper (inaczej Consignor) – nadawca ładunku
SOC (z ang. Shipper Own Container) - kontener załadowcy
SMGS/CIM list przewozowy stosowany w międzynarodowych transporcie kolejowym, dowód zawarcia umowy przewozu i przyjęcia towaru przez przewoźnika
Stacja punkt ładunkowy zlokalizowany przy węźle kolejowym
Storage opłata za składowanie ładunku ponad wyznaczony czas wolny
T1L wspólna procedura tranzytowa dotycząca ładunków przewożonych między krajami Unii Europejskiej a pozostałymi (np. przy przewozie towaru spoza Unii Europejskiej na terenie Unii)
TEU (z ang. Twenty Foot Equivalency) - jednostka pojemności rownoważna ekwiwalentowi kontenera 20-stopowego
VGM zweryfikowana przed załadunkiem masa kontenera